Impressum

Informace podle § 5 TMG:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Ředitelé s výhradní plnou mocí k zastupování:
Gábor Balatoni
Commercial register: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a zákona o dani z prodeje: HU26684974

Země registrace: Republic of Hungary

Dozorový orgán a příslušná komora: Maďarská obchodní a průmyslová komora, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel.: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Webové stránky: https://mkik.hu

Zodpovědný za obsah ve smyslu § 55 odst. 2 RStV Gábor Balatoni, generální ředitel

Hostování: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

GTC Invest Europe Kft. (dále jen „GTC“) provozuje každou webovou stránku (dále jen „stránka“), která odkazuje na tyto podmínky používání, aby poskytla online přístup k informacím o GTC a o službách a příležitostech, které poskytujeme.

Přístupem na stránky a jejich používáním souhlasíte s těmito podmínkami používání.

GTC si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli změnit, aniž by vás na to předem upozornila. Používání těchto stránek po jakékoli takové úpravě představuje váš souhlas s dodržováním těchto Podmínek používání v upraveném znění a s jejich závazností. Datum poslední úpravy těchto Podmínek používání je uvedeno níže.

1. Povolené použití stránek

Stránky a informace, texty, obrázky a/nebo jiná díla, která na nich uvidíte, uslyšíte nebo se s nimi jinak seznámíte (jednotlivě nebo společně dále jen „obsah“), můžete používat výhradně pro své nekomerční, osobní účely a/nebo za účelem seznámení se s produkty a službami společnosti GTC, a to výhradně v souladu s těmito podmínkami používání.

2. Zakázané používání stránek

Přístupem na Stránky souhlasíte s tím, že nebudete:

 • používat Stránky v rozporu s těmito Podmínkami používání;
 • Nekopírovat, neupravovat, nevytvářet odvozená díla, neprovádět zpětné inženýrství nebo zpětnou montáž stránek, ani se jinak nepokoušet odhalit zdrojový kód, ani to neumožnit žádné třetí straně;
 • Prodávat, převádět, poskytovat sublicence, distribuovat, komerčně využívat, poskytovat zástavní právo nebo jinak převádět jakákoli práva k Obsahu nebo Službě nebo je jakýmkoli způsobem zpřístupňovat třetí straně;
 • používat nebo spouštět jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně „robotů“, „pavouků“ nebo „offline čteček“, který přistupuje ke Stránkám způsobem, který v daném časovém období odešle na servery GTC více zpráv s požadavky, než může za stejné období přiměřeně vytvořit člověk pomocí běžného on-line webového prohlížeče;
 • používat Stránky způsobem, který poškozuje, znemožňuje, přetěžuje nebo zhoršuje funkčnost jakýchkoli webových stránek GTC nebo narušuje používání a užívání Stránek jakoukoli jinou stranou;
 • Zrcadlit nebo rámovat Stránky nebo jakoukoli jejich část na jakémkoli jiném webu nebo webové stránce.
 • Pokus o získání neoprávněného přístupu na Stránky;
 • přistupovat na Stránky jinými prostředky než prostřednictvím rozhraní, které společnost GTC poskytuje pro přístup na Stránky;
 • Používat Stránky k jakémukoli účelu nebo způsobem, který je nezákonný nebo zakázaný touto Smlouvou.

Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli obsahu nebo stránek může být v rozporu s patentovými a autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony.

3. Autorská práva a ochranné známky

Stránky jsou založeny na patentované technologii GTC a obsahují obsah. Stránky jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony, včetně zákonů o ochranných známkách a autorských právech. Stránky, včetně všech práv duševního vlastnictví na Stránkách, patří a jsou majetkem společnosti GTC nebo jejích případných poskytovatelů licence. Společnost GTC vlastní a zachovává veškerá autorská práva k Obsahu. S výjimkou případů výslovně povolených na Stránkách, pokud jde o určitý Obsah, nesmí být Obsah kopírován, reprodukován, upravován, zveřejňován, nahráván, zveřejňován, přenášen, předváděn nebo distribuován žádným způsobem a vy souhlasíte s tím, že nebudete Obsah ani Stránky jako celek nebo jeho část žádným způsobem upravovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, distribuovat, přenášet, vysílat ani vytvářet odvozená díla na jejich základě. TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com, loga a další značky, které společnost GTC čas od času používá, jsou ochranné známky a majetek společnosti GTC. Vzhled, uspořádání, barevné schéma a design stránek TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com jsou chráněnou obchodní značkou. Společnost GTC může používat a zapracovávat do stránek nebo služby GTC jakékoli návrhy nebo jinou zpětnou vazbu, kterou jí poskytnete, bez nároku na odměnu nebo podmínky.

4. Informace a materiály, které zveřejníte nebo poskytnete

Prohlašujete, že máte veškerá práva, vlastnické právo a zájem na materiálech, které zveřejníte na Stránkách nebo poskytnete společnosti GTC („Materiály“), včetně mimo jiné jakéhokoli souhlasu, oprávnění, uvolnění, povolení nebo licence od jakékoli třetí strany (jako je mimo jiné jakékoli uvolnění týkající se práv na soukromí nebo publicitu), které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli Materiály poskytnout, zveřejnit, nahrát, vložit nebo odeslat, a že zveřejněním takových Materiálů neporušujete ani nepředstavujete porušení jakéhokoli patentu, autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství, práva na soukromí, práva na publicitu, morálních práv nebo jiného práva duševního vlastnictví uznávaného jakoukoli platnou jurisdikcí jakékoli osoby nebo subjektu, ani jinak nepředstavujete porušení jakékoli dohody s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste tím, za koho se vydáváte, že jste o sobě neposkytli smyšlené, nepravdivé nebo nepřesné informace a že všechny informace obsažené ve zveřejněných materiálech jsou pravdivé a jsou vaším vlastním dílem nebo dílem, které jste oprávněni poskytnout, a že zveřejněné materiály neobsahují žádné výhružné, obtěžující, pomlouvačné, nepravdivé, hanlivé, urážlivé, obscénní nebo pornografické materiály ani jiné materiály, které by porušovaly jakýkoli jiný platný zákon nebo předpis. Souhlasíte s tím, že nebudete vědomě a s úmyslem podvést poskytovat podstatné a zavádějící informace. Prohlašujete a zaručujete, že vámi poskytnuté materiály neporušují tyto podmínky používání.

5. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na stránkách na webové stránky nebo informace třetích stran jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte Stránky. Tyto odkazy nepředstavují ani neznamenají podporu, sponzorství nebo doporučení třetí strany, webových stránek třetí strany nebo informací na nich obsažených ze strany společnosti GTC. Společnost GTC neodpovídá za dostupnost takových webových stránek. Společnost GTC nenese odpovědnost za takové webové stránky ani za jejich obsah. Pokud použijete odkazy na webové stránky přidružených společností nebo poskytovatelů služeb společnosti GTC, opustíte tyto stránky a budete se řídit podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů platnými pro tyto webové stránky.

6. Stahování souborů

GTC nemůže zaručit a nezaručuje, že soubory dostupné ke stažení prostřednictvím Stránek nebudou napadeny softwarovými viry nebo jiným škodlivým počítačovým kódem, soubory nebo programy.

7. Odmítnutí odpovědnosti; omezení odpovědnosti

GTC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, LICENCIONÁŘI A DODAVATELÉ NEPODÁVÁJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO PŘESNOSTI STRÁNEK NEBO OBSAHU PRO JAKÝKOLIV ÚČEL. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU VŠECHNY TYTO INFORMACE, SOFTWARE, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. SPOLEČNOST GTC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO STRÁNEK A OBSAHU, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI GTC JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NEBO ZPŮSOBEM NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ A EXPLICITNĚ UVEDENA V TÉTO SMLOUVĚ. OBSAH MŮŽE OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony společnost GTC A JEJÍ DODAVATELÉ SLUŽEB, LICENCIONÁŘI NEBO DODAVATELÉ NESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, PUNITIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZA POKRYTÍ NEBO ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT, PŘÍJMŮ NEBO ZISKŮ, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V JAKÉKOLIV SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM TĚCHTO STRÁNEK, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKY, NEBO ZA JAKÝKOLI OBSAH, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEDOSAŽENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO PROSTŘEDKU NÁPRAVY, NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GTC NEBO KTERÝKOLI Z DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI GTC BYL NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚN. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY / JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO PŘÍPADNÉ ŠKODY, MŮŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEVZTAHOVAT.

POKUD BY SE NEZÁVISLE NA OSTATNÍCH PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY ROZHODLO, ŽE SPOLEČNOST GTC NESE VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU, ŠKODU NEBO UDÁLOST, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GTC A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, MANAŽERŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NEBO DODAVATELŮ JE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENA NA STO DOLARŮ.

8. Odškodnění

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že jste osobně zodpovědní za své chování na Stránkách. Souhlasíte s tím, že společnost GTC, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, společné podniky, obchodní partnery, poskytovatele licencí, zaměstnance, zástupce a poskytovatele informací třetích stran odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, ztráty, výdaje, škody a náklady (mimo jiné včetně přímých, náhodných, následných, příkladných a nepřímých škod) a přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku vašeho používání, zneužívání nebo neschopnosti používat Stránky nebo Obsah, nebo v důsledku jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání z vaší strany.

9. Ochrana osobních údajů

Vaše používání stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti GTC, které jsou k dispozici v zápatí našich stránek.

10. Obecná ustanovení

 1. Úplná dohoda / bez zřeknutí se práva. Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu stran ohledně předmětu těchto Podmínek. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo neplnění povinností podle těchto podmínek ze strany společnosti GTC se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění povinností.
 2. Oprava chyb a nepřesností. Obsah může obsahovat typografické chyby nebo jiné chyby či nepřesnosti a nemusí být úplný nebo aktuální. Společnost GTC si proto vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat Obsah bez předchozího upozornění. Společnost GTC však nezaručuje, že jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí budou opraveny.
 3. Vymáhání práva / Volba práva / Volba fóra. Pokud bude jakákoli část těchto Podmínek používání určena příslušným soudem jako neplatná nebo nevymahatelná, nebude to mít vliv na žádné jiné ustanovení těchto Podmínek používání, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Veškeré spory týkající se těchto Podmínek používání, Zásad ochrany osobních údajů společnosti GTC, vašeho používání Stránek, jakýchkoli jiných webových stránek společnosti GTC nebo Obsahu se řídí a budou vykládány v souladu s maďarským právem s výjimkou prodejního práva OSN, bez ohledu na jakákoli kolizní ustanovení. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu jakéhokoli druhu vyplývajícího z těchto Podmínek používání, Zásad ochrany osobních údajů společnosti GTC, vašeho používání Stránek, jakýchkoli jiných webových stránek společnosti GTC nebo Obsahu nebo s nimi souvisejícího, je jedinou a výlučnou soudní příslušností a místem konání Krajský soud v Pešti, Maďarsko.

Poslední revize: 02.03.2021

Copyright 2024 GTC. Všechna práva vyhrazena

Tvrzení o porušení autorských práv

Oznámení DMCA

Společnost GTC respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby se chovali stejně. Společnost GTC může podle vlastního uvážení pozastavit přístup nebo zrušit účty uživatelů, kteří porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.

Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo na webových stránkách společnosti GTC zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím následující informace zástupci společnosti GTC pro autorská práva.

Kontakt na GTC

Zástupce GTC pro autorská práva pro oznámení nároků na porušení autorských práv na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi („oznámení“) lze kontaktovat buď zasláním e-mailu na adresu copyright@truckrefunds.com nebo zasláním dopisu na adresu: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko

Podání oznámení

Aby bylo oznámení účinné, musí obsahovat následující údaje:

 1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno („stěžující si strana“);
 2. Identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;
 3. Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem protiprávní činnosti a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost GTC mohla materiál vyhledat;
 4. Informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost GTC mohla kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které lze stěžující si stranu kontaktovat;
 5. prohlášení, že strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 6. Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že strana podávající stížnost je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Přijetí oznámení

Po obdržení písemného oznámení obsahujícího informace uvedené v písmenech a) až f):

 1. Společnost GTC odstraní materiál, který údajně porušuje autorská práva, nebo k němu znemožní přístup;
 2. Společnost GTC předá písemné oznámení takovému údajnému porušovateli („údajný porušovatel“);
 3. Společnost GTC podnikne přiměřené kroky, aby údajnému porušovateli neprodleně oznámila, že materiál odstranila nebo k němu znemožnila přístup.

Oznámení o počítadle

Údajný porušovatel může předložit protinávrh, aby zpochybnil tvrzení o údajném porušení práv. Aby bylo protioznámení účinné, musí být písemným sdělením poskytnutým zástupci společnosti GTC pro autorská práva, které obsahuje v podstatě následující údaje:

 1. fyzický nebo elektronický podpis údajného porušovatele;
 2. Identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, kde se materiál nacházel před jeho odstraněním nebo znemožněním přístupu k němu;
 3. Prohlášení pod trestem křivé přísahy, že údajný porušovatel je v dobré víře přesvědčen, že materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán;
 4. Jméno, adresa a telefonní číslo údajného porušovatele a prohlášení, že údajný porušovatel souhlasí s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní obvod, v němž se nachází adresa údajného porušovatele, nebo pokud se adresa údajného porušovatele nachází mimo území Spojených států, pro jakýkoli soudní obvod, v němž lze nalézt společnost GTC, a že údajný porušovatel přijme doručení soudního řízení od osoby, která poskytla oznámení, nebo od zástupce této osoby.

Přijetí protioznámení

Po obdržení protioznámení obsahujícího informace uvedené v písmenech a) až d) výše:

 1. Společnost GTC neprodleně poskytne žalující straně kopii protioznámení;
 2. Společnost GTC bude informovat stěžující si stranu, že do deseti (10) pracovních dnů nahradí odstraněný materiál nebo k němu přestane znemožňovat přístup;
 3. Společnost GTC nahradí odstraněný materiál nebo přestane znemožňovat přístup k materiálu do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení protioznámení za předpokladu, že zástupce společnosti GTC pro autorská práva neobdržel od žalující strany oznámení, že byla podána žaloba s cílem získat soudní příkaz k zabránění údajnému porušovateli v činnosti porušující autorská práva týkající se materiálu v síti nebo systému společnosti GTC.