Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Dyrektorzy zarządzający z wyłącznymi uprawnieniami do reprezentacji:
Gábor Balatoni
Rejestr handlowy: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży: HU26684974

Kraj rejestracji: Republika Węgierska

Organ nadzorczy i właściwa izba: Węgierska Izba Handlowo-Przemysłowa, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Tel.: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Strona internetowa: https://mkik.hu

Odpowiedzialny za treść w rozumieniu § 55 ust. 2 RStV Gábor Balatoni, Dyrektor Zarządzający

Hosting: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

Następująca treść została przetłumaczona przez DeepL. W przypadku niejasności, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@truckrefunds.com, a nasi pracownicy chętnie pomogą. Dziękujemy za wyrozumiałość!

GTC Invest Europe Kft. („GTC”) prowadzi każdą stronę internetową („Witryna”), która łączy się z niniejszymi Warunkami użytkowania, aby zapewnić dostęp online do informacji o GTC oraz usługach i możliwościach, które oferujemy.

Uzyskując dostęp i korzystając z Witryny, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu.

GTC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami Korzystania w zmienionej wersji. Data ostatniej zmiany niniejszych Warunków użytkowania jest podana poniżej.

1. Dozwolone korzystanie z Witryny

Możesz korzystać ze Strony oraz informacji, tekstów, obrazów i/lub innych prac, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz na Stronie (pojedynczo lub zbiorczo, „Zawartość”) wyłącznie w celach niekomercyjnych, osobistych i/lub w celu zapoznania się z produktami i usługami GTC oraz wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

2. Zabronione korzystanie z Witryny

Dzięki dostępowi do Witryny, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • Korzystać z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania;
 • Sprzedaży, cesji, sublicencji, dystrybucji, komercyjnego wykorzystania, przyznania zabezpieczenia lub w inny sposób przeniesienia jakichkolwiek praw do, lub udostępnienia osobom trzecim, Treści lub Usługi w jakikolwiek sposób;
 • Używania lub uruchamiania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym bez ograniczeń, „robotów”, „pająków” lub „czytników offline”, które uzyskują dostęp do Witryny w sposób, który wysyła więcej wiadomości żądania do serwerów GTC w danym okresie czasu, niż człowiek może rozsądnie wyprodukować w tym samym okresie przy użyciu konwencjonalnej przeglądarki internetowej;
 • Korzystania z Witryny w sposób, który uszkadza, wyłącza, przeciąża lub upośledza dowolną stronę internetową GTC lub zakłóca korzystanie z Witryny przez inne osoby;
 • Mirror lub ramki Witryny lub jakiejkolwiek jej części na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie internetowej.
 • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny;
 • Dostępu do Witryny w inny sposób niż poprzez interfejs dostarczony przez GTC w celu uzyskania dostępu do Witryny;
 • Używanie Witryny w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejszą Umowę;

Każde nieautoryzowane użycie jakiejkolwiek Treści lub Witryny może naruszać patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

3. Prawa autorskie i znaki towarowe

Strona jest oparta na zastrzeżonej technologii GTC i zawiera Zawartość. Strona jest chroniona przez odpowiednie prawa własności intelektualnej i inne prawa, w tym prawa dotyczące znaków towarowych i praw autorskich. Strona, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej w Witrynie, należy do i jest własnością GTC lub jej licencjodawców (jeśli istnieją). GTC jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa autorskie do Treści. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na Stronie w odniesieniu do niektórych Treści, Treści nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, wysyłane, przekazywane, wykonywane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób, a użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, rozprowadzać, transmitować, nadawać lub tworzyć prac pochodnych opartych na Treści lub Stronie, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób. TruckRefunds.com i TruckCartelRefunds.com, logo i inne znaki używane przez GTC od czasu do czasu są znakami towarowymi i własnością GTC. Wygląd, układ, schemat kolorów i projekt strony TruckRefunds.com i TruckCartelRefunds.com są chronionymi znakami towarowymi.

4. Informacje i materiały, które zamieszczasz lub dostarczasz

Oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa, tytuły i udziały w materiałach, które zamieszczasz na Stronie lub dostarczasz do GTC („Materiały”), w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich zgód, upoważnień, zwolnień, zezwoleń lub licencji od osób trzecich (takich jak, ale nie ograniczając się do wszelkich zwolnień związanych z prawem do prywatności lub reklamy) niezbędnych do dostarczenia, zamieszczenia, załadowania, wprowadzenia lub przesłania Materiałów, oraz że zamieszczenie takich Materiałów nie narusza ani nie stanowi naruszenia żadnego patentu, praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, praw moralnych lub innych praw własności intelektualnej uznawanych przez obowiązującą jurysdykcję jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, ani w żaden inny sposób nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś tym, za kogo się podajesz, że nie podałeś fikcyjnych, fałszywych lub niedokładnych informacji o sobie, oraz że wszystkie informacje zawarte w zamieszczonych Materiałach są prawdziwe i są twoją własną pracą lub pracą, do której jesteś upoważniony, oraz że zamieszczone Materiały nie zawierają żadnych gróźb, nękania, zniesławienia, fałszu, oszczerstw, materiałów obraźliwych, obscenicznych lub pornograficznych, ani innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek inne obowiązujące prawo lub przepisy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie świadomie i z zamiarem oszukania dostarczał istotnych i wprowadzających w błąd informacji. Oświadczasz i gwarantujesz, że dostarczone przez Ciebie Materiały nie naruszają niniejszych Warunków użytkowania.

5. Linki do stron internetowych stron trzecich

Linki na Stronie do stron internetowych osób trzecich lub informacji są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika. Jeśli użytkownik skorzysta z tych linków, opuści Witrynę. Takie linki nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez GTC osoby trzeciej, strony internetowej osoby trzeciej lub informacji na niej zawartych. GTC nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych. GTC nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe lub ich zawartość. W przypadku korzystania z linków do stron internetowych podmiotów stowarzyszonych z GTC lub dostawców usług, użytkownik opuści Stronę i będzie podlegał warunkom korzystania i polityce prywatności obowiązującej na tych stronach internetowych.

6. Pobieranie plików

GTC nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania poprzez Stronę będą wolne od infekcji wirusami lub innymi szkodliwymi kodami komputerowymi, plikami lub programami.

7. Zrzeczenie się odpowiedzialności; Ograniczenie odpowiedzialności

GTC I JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, RZETELNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB DOKŁADNOŚCI STRONY LUB TREŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW. GTC ORAZ JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI WSZELKIEGO RODZAJU W ODNIESIENIU DO STRONY I TREŚCI, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW. ŻADNE OŚWIADCZENIE ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE OD GTC W JAKIKOLWIEK SPOSÓB LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE I JEDNOZNACZNIE OKREŚLONA W NINIEJSZEJ UMOWIE. TREŚĆ MOŻE ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU GTC I JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB INNE, PRZYKŁADOWE LUB INNEGO RODZAJU SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY NA POKRYCIE LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH, PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB WYKONYWANIEM WITRYNY, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY, LUB Z JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ZANIEDBANIU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEPOWODZENIU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO W OSIĄGNIĘCIU JEGO ZASADNICZEGO CELU, LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI GTC LUB KTÓRYKOLWIEK Z DOSTAWCÓW GTC ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. Z uwagi na fakt, że niektóre stany / jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody pośrednie lub uboczne, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w odniesieniu do użytkownika.

Dzięki temu, że niektóre państwa / jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody pośrednie lub uboczne, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania w odniesieniu do użytkownika.

Jeżeli, NIEZALEŻNIE OD INNYCH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, GTC OKAŻE SIĘ PONOSIĆ JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ, SZKODĘ LUB SZKODĘ, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GTC I JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, WYKONAWCÓW, USŁUGODAWCÓW, LICENCJODAWCÓW LUB DOSTAWCÓW BĘDZIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OGRANICZONA DO STU DOLARÓW.

8. Odszkodowanie

Zrozumiałeś i zgadzasz się, że jesteś osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie na Stronie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić GTC, jej spółki macierzyste, spółki zależne, spółki stowarzyszone, joint venture, partnerów biznesowych, licencjodawców, pracowników, agentów i wszelkich dostawców informacji stron trzecich przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, szkodami i kosztami (w tym, ale nie ograniczają się do bezpośrednich, przypadkowych, wtórnych, przykładowych i pośrednich szkód), a także uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub powstałymi w wyniku korzystania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania ze Strony lub Treści, lub jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania.

9. Prywatność

Korzystanie z Witryny podlega Polityce Prywatności GTC, dostępnej w sekcji stopki naszej witryny.

10. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie umowy / Bez zrzeczenia się. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Żadne zrzeczenie się przez GTC jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej Umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego naruszenia lub niedotrzymania warunków.
 2. Korekta błędów i nieścisłości. Treść może zawierać błędy typograficzne lub inne błędy lub nieścisłości i może nie być kompletna lub aktualna. GTC zastrzega sobie zatem prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji Treści w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. GTC nie gwarantuje jednak, że wszelkie błędy, nieścisłości lub pominięcia zostaną skorygowane.
 3. Wykonanie / Wybór prawa / Wybór forum. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, nie będzie to miało wpływu na żadne inne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w pełnej mocy. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami użytkowania, Polityką prywatności GTC, korzystaniem z Witryny, innej witryny GTC lub Treści są regulowane i będą interpretowane zgodnie z prawem węgierskim z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ, bez względu na konflikt przepisów prawnych. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową Sądu Okręgowego Pest County, Węgry w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z lub związanego z niniejszymi Warunkami użytkowania, Polityką prywatności GTC, korzystaniem z Witryny, innej strony internetowej GTC lub Treści.

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2021

Copyright 2024 GTC. Wszelkie prawa zastrzeżone

Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

UwagiDMCA

GTC szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. GTC może, według własnego uznania, zawiesić dostęp lub zlikwidować konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób.

Jeżeli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie prawa na stronie GTC, prosimy o dostarczenie następujących informacji do Agenta GTC ds. praw autorskich.

Kontakt z GTC

Z pełnomocnikiem GTC ds. praw autorskich w celu powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich na lub w związku z niniejszą stroną internetową („Powiadomienia”) można skontaktować się wysyłając e-mail na adres copyright@truckrefunds.com lub wysyłając list na adres: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry

Składanie Zgłoszenia

Aby Zgłoszenie było skuteczne, musi zawierać następujące elementy:

 1. Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone („Strona Zgłaszająca Sprzeciw”);
 2. Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej stronie online jest objętych jednym zgłoszeniem, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie;
 3. Identyfikacja materiału, który jest uważany za naruszający prawa lub będący przedmiotem działań naruszających prawa i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do umożliwienia GTC zlokalizowania tego materiału;
 4. Informacje wystarczające do umożliwienia GTC skontaktowania się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu, a jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, na którym można skontaktować się ze stroną skarżącą;
 5. Oświadczenie, że strona skarżąca jest w dobrej wierze, że użycie materiału w sposób, na który została złożona skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; i
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, i pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest rzekomo naruszone.

Otrzymanie Zgłoszenia

Po otrzymaniu pisemnego Zgłoszenia zawierającego informacje określone w punktach (a) do (f):

 1. GTC usunie lub uniemożliwi dostęp do materiału, który rzekomo narusza prawo;
 2. GTC przekaże pisemne powiadomienie domniemanemu sprawcy naruszenia („Domniemany Sprawca Naruszenia”);
 3. GTC podejmie uzasadnione kroki w celu niezwłocznego powiadomienia Domniemanego Sprawcy Naruszenia o usunięciu lub zablokowaniu dostępu do materiału.

Zgłoszenie przeciwne

Rzekomarzony naruszyciel może złożyć Powiadomienie przeciwne, aby zakwestionować roszczenie dotyczące domniemanego naruszenia. Aby kontrzawiadomienie było skuteczne, musi być pisemną informacją dostarczoną do Agenta ds. praw autorskich GTC, która zawiera zasadniczo następujące elementy:

 1. Podpis fizyczny lub elektroniczny domniemanego sprawcy naruszenia;
 2. Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz lokalizację, w której materiał znajdował się przed jego usunięciem lub zablokowaniem dostępu do niego;
 3. Oświadczenie pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że domniemany naruszyciel jest w dobrej wierze, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału, który miał zostać usunięty lub wyłączony;
 4. Nazwa, adres i numer telefonu Domniemanego Naruszyciela oraz oświadczenie, że Domniemany Naruszyciel wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres Domniemanego Naruszyciela lub, jeśli adres Domniemanego Naruszyciela znajduje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, dla każdego okręgu sądowego, w którym można znaleźć GTC oraz, że Domniemany Naruszyciel zaakceptuje doręczenie procesu przez osobę, która dostarczyła powiadomienie lub agenta takiej osoby.

Otrzymanie kontrpowiadomienia

Po otrzymaniu Kontrzawiadomienia zawierającego informacje określone w punktach (a) do (d) powyżej:

 1. GTC niezwłocznie przekaże Stronie skarżącej kopię Kontr-Zgłoszenia;
 2. GTC poinformuje Stronę skarżącą o treści Kontr-Zgłoszenia.
 3. GTC poinformuje Stronę Składającą Skargę, że zastąpi usunięty materiał lub zaprzestanie uniemożliwiania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych
 4. GTC zastąpi usunięty materiał lub zaprzestanie uniemożliwiania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych od otrzymania Kontrzawiadomienia, pod warunkiem, że Agent ds. Praw Autorskich GTC nie otrzymał od Strony Skarżącej zawiadomienia o złożeniu pozwu o wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania Domniemanego Naruszyciela od podejmowania działań naruszających prawo w odniesieniu do materiału w sieci lub systemie GTC.