Impressum

Informácie podľa § 5 TMG:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Riaditelia s výhradnou právomocou zastupovať:
Gábor Balatoni
Obchodný register: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu: HU26684974

Krajina registrácie: Republic of Hungary

Dozorný orgán a príslušná komora: Hungarian Chamber of Commerce and Industry, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel.: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Webová lokalita: https://mkik.hu

Zodpovednosť za obsah v zmysle § 55 para. 2 RStV Gábor Balatoni, Managing Director

Hosting: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

GTC Invest Europe Kft. (ďalej len „GTC“) prevádzkuje každú webovú stránku (ďalej len „stránka“), ktorá odkazuje na tieto podmienky používania, aby poskytla online prístup k informáciám o GTC a službách a príležitostiach, ktoré poskytujeme.

Prístupom na stránku a jej používaním vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami používania.

Spoločnosť GTC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania bez toho, aby vás na to vopred upozornila. Vaše používanie stránky po akejkoľvek takejto úprave predstavuje váš súhlas s dodržiavaním a viazanosťou týmito Podmienkami používania v upravenom znení. Dátum poslednej úpravy týchto Podmienok používania je uvedený nižšie.

1. Povolené používanie lokality

Stránku a informácie, texty, obrázky a/alebo iné diela, ktoré vidíte, počujete alebo sa s nimi inak stretnete na stránke (jednotlivo alebo spoločne ďalej len „obsah“), môžete používať výlučne na nekomerčné, osobné účely a/alebo na oboznámenie sa s produktmi a službami spoločnosti GTC a výlučne v súlade s týmito podmienkami používania.

2. Zakázané používanie stránky

Prístupom na stránku súhlasíte s tým, že nebudete:

 • používať Stránku v rozpore s týmito Podmienkami používania;
 • Kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať alebo spätne zostavovať Webovú lokalitu alebo sa inak pokúšať odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, alebo to umožniť akejkoľvek tretej strane;
 • Predávať, postupovať, udeľovať sublicencie, distribuovať, komerčne využívať, poskytovať záložné právo alebo inak prevádzať akékoľvek právo na obsah alebo službu, alebo ich akýmkoľvek spôsobom sprístupňovať tretej strane;
 • Používať alebo spúšťať akýkoľvek automatizovaný systém, okrem iného vrátane „robotov“, „pavúkov“ alebo „offline čítačiek“, ktorý pristupuje na Webovú lokalitu takým spôsobom, že v danom časovom období odošle na servery GTC viac správ s požiadavkami, ako môže v rovnakom časovom období primerane vytvoriť človek pomocou bežného on-line webového prehliadača;
 • Používať Webovú lokalitu akýmkoľvek spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, nadmerne zaťažuje alebo znehodnocuje akúkoľvek webovú lokalitu GTC alebo zasahuje do používania a využívania Webovej lokality akoukoľvek inou stranou;
 • Zrkadliť alebo rámovať Webovú lokalitu alebo jej časť na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo webovej stránke.
 • Pokus o získanie neoprávneného prístupu na Stránku;
 • Pristupovať na Stránku akýmkoľvek iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje spoločnosť GTC na prístup na Stránku;
 • Používať Stránku na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo zakázaný touto Zmluvou.

Akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek obsahu alebo stránky môže byť v rozpore s patentovými zákonmi, zákonmi o autorských právach, zákonmi o ochranných známkach a inými zákonmi.

3. Autorské práva a ochranné známky

Stránka je založená na vlastnej technológii GTC a obsahuje obsah. Stránka je chránená príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi vrátane zákonov o ochranných známkach a autorských právach. Stránka vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na Stránke patrí a je majetkom spoločnosti GTC alebo jej poskytovateľov licencie (ak existujú). Spoločnosť GTC vlastní a zachováva si všetky autorské práva k obsahu. S výnimkou prípadov výslovne povolených na Stránke, pokiaľ ide o určitý Obsah, sa Obsah nesmie kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať, predvádzať alebo akýmkoľvek spôsobom distribuovať a súhlasíte s tým, že nebudete Obsah ani Stránku ako celok ani čiastočne upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať, prenášať, vysielať ani vytvárať odvodené diela na základe Obsahu alebo Stránky, a to žiadnym spôsobom. TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com, logá a iné značky, ktoré spoločnosť GTC z času na čas používa, sú ochranné známky a vlastníctvom spoločnosti GTC. Vzhľad, usporiadanie, farebná schéma a dizajn stránok TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com sú chránené obchodné značky. Spoločnosť GTC môže použiť a začleniť do lokality alebo služby GTC akékoľvek návrhy alebo inú spätnú väzbu, ktorú poskytnete, bez platby alebo podmienok.

4. Informácie a materiály, ktoré zverejníte alebo poskytnete

Vyhlasujete, že máte všetky práva, vlastnícke práva a záujmy na materiáloch, ktoré uverejníte na Webovej lokalite alebo poskytnete spoločnosti GTC (ďalej len „Materiály“), vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek súhlasu, oprávnenia, uvoľnenia, povolenia alebo licencie od akejkoľvek tretej strany (ako napríklad, ale nie výlučne, akékoľvek uvoľnenie týkajúce sa práv na súkromie alebo publicitu), ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli poskytnúť, uverejniť, nahrať, vložiť alebo odoslať Materiály, a že zverejnenie takýchto Materiálov neporušuje ani nepredstavuje porušenie akéhokoľvek patentu, autorských práv, ochrannej známky, obchodného tajomstva, práva na súkromie, práva na publicitu, morálnych práv alebo iného práva duševného vlastníctva uznaného akoukoľvek platnou jurisdikciou akejkoľvek osoby alebo subjektu, ani inak nepredstavuje porušenie akejkoľvek dohody s inou osobou alebo subjektom. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že ste tým, za koho sa vydávate, že ste neposkytli fiktívne, nepravdivé alebo nepresné informácie o sebe a že všetky informácie obsiahnuté v uverejnených materiáloch sú pravdivé a sú vaším vlastným dielom alebo dielom, ktoré ste oprávnení poskytnúť, a že uverejnené materiály neobsahujú žiadne vyhrážky, obťažovanie, ohováranie, nepravdivé, hanlivé, urážlivé, obscénne alebo pornografické materiály, ani iné materiály, ktoré by porušovali akýkoľvek iný platný zákon alebo predpis. Súhlasíte s tým, že nebudete vedome a s úmyslom podviesť poskytovať podstatné a zavádzajúce informácie. Vyhlasujete a zaručujete, že vami poskytnuté materiály neporušujú tieto Podmienky používania.

5. Odkazy na webové stránky tretích strán

Odkazy na webové stránky alebo informácie tretích strán na tejto stránke sa poskytujú výlučne pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy použijete, opustíte túto stránku. Takéto odkazy nepredstavujú ani neznamenajú podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie tretej strany, webovej stránky tretej strany alebo informácií na nej uvedených zo strany GTC. Spoločnosť GTC nezodpovedá za dostupnosť takýchto webových stránok. Spoločnosť GTC nezodpovedá za takéto webové stránky ani za ich obsah. Ak použijete odkazy na webové lokality pridružených spoločností alebo poskytovateľov služieb spoločnosti GTC, opustíte túto lokalitu a budú sa na vás vzťahovať podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov platné pre tieto webové lokality.

6. Preberanie súborov

Spoločnosť GTC nemôže zaručiť a nezaručuje, že súbory, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom tejto stránky, nebudú napadnuté softvérovými vírusmi alebo iným škodlivým počítačovým kódom, súbormi alebo programami.

7. Odmietnutie zodpovednosti; obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ GTC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA NEROBIA ŽIADNE VYHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI, BEZPEČNOSTI ALEBO PRESNOSTI STRÁNKY ALEBO OBSAHU NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY. SPOLOČNOSŤ GTC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A OBSAHOM VRÁTANE VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠOVANIA PRÁV. ŽIADNE VYHLÁSENIE ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLOČNOSTI GTC AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM ALEBO SPÔSOBOM, NEZAKLADAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE A EXPLICITNE UVEDENÁ V TEJTO ZMLUVE. OBSAH MÔŽE OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ GTC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO INÉ DRUHY ŠKÔD, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD ZA POKRYTIE ALEBO STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, PRÍJMOV ALEBO ZISKOV, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO VÝKONU STRÁNKY ALEBO S ŇOU AKOKOĽVEK SÚVISIA, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ STRÁNKU ALEBO ZA AKÝKOĽVEK OBSAH, ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA STRÁNKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, ZLYHANIA AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO PROSTRIEDKU NÁPRAVY, KTORÝ NEDOSIAHOL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL, ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GTC ALEBO KTORÝKOĽVEK Z DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTI GTC BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

AK SA BEZ OHĽADU NA OSTATNÉ PODMIENKY TEJTO ZMLUVY ZISTÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ GTC NESIE AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK STRATU, ŠKODU ALEBO POŠKODENIE, SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GTC A JEJ VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, MANAŽÉROV, ZAMESTNANCOV, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOV, DODÁVATEĽOV, POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ALEBO DODÁVATEĽOV JE VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH OBMEDZENÁ NA STO DOLÁROV.

8. Odškodnenie

Chápete a súhlasíte s tým, že ste osobne zodpovední za svoje správanie na stránke. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť GTC, jej materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, spoločné podniky, obchodných partnerov, poskytovateľov licencií, zamestnancov, zástupcov a akýchkoľvek poskytovateľov informácií tretích strán za všetky nároky, straty, výdavky, škody a náklady (okrem iného vrátane priamych, náhodných, následných, exemplárnych a nepriamych škôd) a primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznikli v dôsledku vášho používania, nesprávneho používania alebo neschopnosti používať Webovú lokalitu alebo Obsah, alebo akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania z vašej strany.

9. Privacy

Na vaše používanie stránky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GTC, ktoré sú k dispozícii v pätičke našej stránky.

10. Všeobecné ustanovenia

 1. Úplná dohoda / žiadne zrieknutie sa práva. Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu zmluvných strán v súvislosti s predmetom týchto Podmienok. Žiadne zrieknutie sa zo strany spoločnosti GTC akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia povinností podľa týchto podmienok sa nepovažuje za zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo nasledujúceho porušenia alebo neplnenia povinností.
 2. Oprava chýb a nepresností. Obsah môže obsahovať typografické chyby alebo iné chyby či nepresnosti a nemusí byť úplný alebo aktuálny. Spoločnosť GTC si preto vyhradzuje právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať Obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť GTC však nezaručuje, že akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia budú opravené.
 3. Vymáhanie práva / Voľba práva / Voľba fóra. Ak súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok používania je neplatná alebo nevymáhateľná, nebude to mať vplyv na žiadne iné ustanovenie týchto Podmienok používania, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Všetky spory týkajúce sa týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GTC, vášho používania Webovej lokality, akejkoľvek inej webovej lokality spoločnosti GTC alebo Obsahu sa riadia a budú vykladané v súlade s maďarským právom s výnimkou zákona OSN o predaji, bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia. Súhlasíte s jedinou a výhradnou jurisdikciou a miestom konania Krajského súdu Peštianskej župy v Maďarsku v prípade akéhokoľvek sporu akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GTC, vášho používania Webovej lokality, akejkoľvek inej webovej lokality spoločnosti GTC alebo Obsahu alebo s nimi súvisiaceho.

Posledná revízia: 02.03.2021

Copyright 2024 GTC. Všetky práva vyhradené

Nároky na porušenie autorských práv

Oznámenia DMCA

Spoločnosť GTC rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a žiadame našich používateľov, aby sa správali rovnako. Spoločnosť GTC môže podľa vlastného uváženia pozastaviť prístup alebo zrušiť účty používateľov, ktorí porušujú práva duševného vlastníctva iných.

Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo na webovej lokalite spoločnosti GTC skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv, poskytnite zástupcovi spoločnosti GTC pre autorské práva nasledujúce informácie.

Kontaktovať spoločnosť GTC

Splnomocnenca GTC pre autorské práva pre oznámenia o nárokoch na porušenie autorských práv na tejto webovej lokalite alebo v súvislosti s ňou („oznámenia“) možno kontaktovať buď zaslaním e-mailu na adresu copyright@truckrefunds.com, alebo zaslaním listu na adresu: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko

Predloženie oznámenia

Aby bolo oznámenie účinné, musí obsahovať:

 1. Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené („sťažujúca sa strana“);
 2. Identifikácia diela chráneného autorským právom, ktoré bolo údajne porušené, alebo ak sa jedno oznámenie týka viacerých diel chránených autorským právom na jednej internetovej stránke, reprezentatívny zoznam takýchto diel na tejto stránke;
 3. Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo je predmetom činnosti porušujúcej autorské práva, a ktorý má byť odstránený alebo prístup k nemu má byť zakázaný, a informácie dostatočne postačujúce na to, aby spoločnosť GTC mohla tento materiál nájsť;
 4. Informácie primerane postačujúce na to, aby spoločnosť GTC mohla kontaktovať sťažujúcu sa stranu, ako je adresa, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, adresa elektronickej pošty, na ktorú možno sťažujúcu sa stranu kontaktovať;
 5. Vyhlásenie, že žalujúca strana je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom, a
 6. Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné, a pod trestom krivej prísahy, že žalujúca strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Prijatie oznámenia

Po prijatí písomného oznámenia, ktoré obsahuje informácie uvedené v písmenách a) až f):

 1. Spoločnosť GTC odstráni alebo znemožní prístup k materiálu, ktorý údajne porušuje autorské práva;
 2. Spoločnosť GTC zašle písomné oznámenie takémuto údajnému porušovateľovi („údajný porušovateľ“);
 3. Spoločnosť GTC podnikne primerané kroky, aby údajnému porušovateľovi bezodkladne oznámila, že materiál odstránila alebo znemožnila k nemu prístup.

Oznámenie o počítadle

Údajný porušovateľ môže predložiť protioznámenie, aby spochybnil tvrdenie o údajnom porušení. Aby bolo protioznámenie účinné, musí byť písomným oznámením poskytnutým zástupcovi spoločnosti GTC pre autorské práva, ktoré obsahuje najmä tieto informácie:

 1. Fyzický alebo elektronický podpis údajného porušovateľa;
 2. Identifikácia materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zakázaný prístup, a miesto, na ktorom sa materiál nachádzal pred jeho odstránením alebo zakázaním prístupu k nemu;
 3. Vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že údajný porušovateľ je v dobrej viere presvedčený, že materiál bol odstránený alebo zakázaný v dôsledku omylu alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý má byť odstránený alebo zakázaný;
 4. Meno, adresa a telefónne číslo údajného porušovateľa a vyhlásenie, že údajný porušovateľ súhlasí s jurisdikciou federálneho okresného súdu pre súdny obvod, v ktorom sa nachádza adresa údajného porušovateľa, alebo ak sa adresa údajného porušovateľa nachádza mimo Spojených štátov, pre akýkoľvek súdny obvod, v ktorom sa nachádza spoločnosť GTC, a že údajný porušovateľ prijme doručenie súdneho konania od osoby, ktorá poskytla oznámenie, alebo od zástupcu tejto osoby.

Prijatie protioznámenia

Po prijatí protioznámenia obsahujúceho informácie uvedené v písmenách a) až d) vyššie:

 1. Spoločnosť GTC bezodkladne poskytne žalujúcej strane kópiu protioznámenia;
 2. Spoločnosť GTC bude informovať sťažujúcu sa stranu, že nahradí odstránený materiál alebo k nemu prestane znemožňovať prístup do desiatich (10) pracovných dní;
 3. Spoločnosť GTC nahradí odstránený materiál alebo prestane znemožňovať prístup k materiálu do desiatich (10) až štrnástich (14) pracovných dní od prijatia protioznámenia za predpokladu, že zástupca spoločnosti GTC pre autorské práva nedostal od žalujúcej strany oznámenie, že bola podaná žaloba s cieľom získať súdny príkaz na zabránenie údajnému porušovateľovi v činnosti porušujúcej práva v súvislosti s materiálom v sieti alebo systéme spoločnosti GTC.