Integritet

Vi på GTC (GTC Invest Europe Kft. och våra dotterbolag) har åtagit oss att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy gäller för den information och de uppgifter som samlas in av GTC i egenskap av registeransvarig, inklusive den information som samlas in på våra webbplatser. www.truckrefunds.com eller genom andra kanaler enligt beskrivningen nedan. Den beskriver också dina valmöjligheter när det gäller användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. Om du inte samtycker till den datapraxis som beskrivs i denna sekretesspolicy bör du inte använda webbplatserna.

Vi uppdaterar regelbundet denna sekretesspolicy. Vi kommer att publicera alla ändringar av sekretesspolicyn på denna sida.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av den information du ger oss, vänligen skriv till oss via e-post på följande adress privacy@truckrefunds.com eller per post GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attn: Privacy

1. Information som vi samlar in

Vår användning av prenumerationstjänsten

Vi använder vår egen prenumerationstjänst för att skapa webbsidor som människor kan besöka för att lära sig mer om GTC. Information som vi samlar in och hanterar med hjälp av prenumerationstjänsten för vår egen marknadsföring tillhör oss och används, avslöjas och skyddas i enlighet med denna sekretesspolicy.

När du besöker våra webbplatser

Du kan fritt utforska webbplatserna utan att lämna några personuppgifter om dig själv. När du besöker webbplatserna eller registrerar dig för prenumerationstjänsten begär vi att du lämnar personlig information om dig själv, och vi samlar in navigeringsinformation.

”Personlig information”

Detta avser all information som du frivilligt skickar till oss och som identifierar dig personligen, inklusive kontaktinformation, t.ex. namn, e-postadress, företagsnamn, adress, telefonnummer och annan information om dig själv eller ditt företag. Personlig information kan också omfatta information om eventuella transaktioner som du genomför på webbplatserna och information om dig som finns tillgänglig på internet, t.ex. från Facebook, LinkedIn, Twitter och Google, eller offentligt tillgänglig information som vi får från tjänsteleverantörer.

Personlig information omfattar navigeringsinformation där sådan information direkt eller indirekt kan identifiera en person. Med navigeringsinformation avses information om din dator och dina besök på webbplatserna, t.ex. din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp, hänvisningskälla, besökslängd och besökta sidor. Förutom detta samlar vi inte in känslig information från dig.

Loggfiler

När du tittar på innehåll som tillhandahålls av oss samlar vi automatiskt in information om din datorhårdvara och programvara. Denna information kan omfatta din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, internetleverantör (ISP), de filer som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), operativsystem, klickdata, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser. Denna information används av GTC för att tillhandahålla allmän statistik om användningen av webbplatserna. För dessa ändamål kopplar vi dessa automatiskt insamlade uppgifter till personlig information som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Information som vi samlar in från tredje parter

Från tid till annan kan vi få personlig information om dig från tredjepartskällor, inklusive partners med vilka vi erbjuder tjänster med samma varumärke eller deltar i gemensamma marknadsföringsaktiviteter, och offentligt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser i sociala medier.

Information om barn

Webbplatserna är inte avsedda för eller riktade till barn under 16 år, och vi samlar inte medvetet eller avsiktligt in information om barn under 16 år Om du tror att vi har samlat in information om ett barn under 16 år, vänligen kontakta oss på följande adress privacy@truckrefunds.com, så att vi kan radera informationen.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Överensstämmelse med vår sekretesspolicy

Vi använder den information vi samlar in endast i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi säljer aldrig personlig information

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

Användning av personlig information

Utöver de användningsområden som anges på andra ställen i denna sekretesspolicy kan vi använda din personliga information för att:

  • förbättra din webbupplevelse genom att anpassa webbplatserna och förbättra prenumerationstjänsten;
  • skicka information eller GTC-innehåll till dig som vi tror kan vara av intresse för dig per post, e-post eller på annat sätt och skicka marknadsföringsmeddelanden om vår verksamhet till dig;
  • främja användningen av våra tjänster till dig och dela reklam- och informationsinnehåll med dig i enlighet med dina kommunikationspreferenser;
  • förse andra företag med statistisk information om våra användare – men denna information kommer inte att användas för att identifiera någon enskild användare;
  • skicka information till dig om ändringar av våra användarvillkor, sekretesspolicy (inklusive cookiepolicy) eller andra juridiska avtal
  • uppfylla rättsliga krav.

Vi kan då och då kontakta dig för externa affärspartners räkning om ett särskilt erbjudande som kan vara av intresse för dig. I dessa fall överför vi inte dina personuppgifter till den tredje parten.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter (endast EES-besökare)

Om du är en besökare som befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) är GTC personuppgiftsansvarig för din personliga information. GTC:s dataskyddsombud kan kontaktas på följande adress privacy@truckrefunds.com.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs ovan beror på vilken personlig information det rör sig om och i vilket specifikt sammanhang vi samlar in den. Vi kommer dock normalt sett att samla in personuppgifter från dig endast när vi har ditt samtycke till detta, när vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig eller när behandlingen är i vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att uppfylla ett lagstadgat krav eller för att fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra detta vid den aktuella tidpunkten och informera dig om huruvida det är obligatoriskt att lämna dina personuppgifter eller inte (samt om de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar dina personuppgifter). På samma sätt, om vi samlar in och använder dina personuppgifter med hänvisning till våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), kommer vi att klargöra för dig vid relevant tidpunkt vilka dessa legitima intressen är.

Användning av navigationsinformation

Vi använder navigeringsinformation för att driva och förbättra webbplatserna. Vi kan också använda navigeringsinformation ensam eller i kombination med personlig information för att ge dig personlig information om GTC.

Kundutlåtanden och kommentarer

Vi publicerar kundutlåtanden och kommentarer på våra webbplatser, som kan innehålla personuppgifter. Vi inhämtar varje kunds samtycke via e-post innan vi publicerar kundens namn och vittnesmål.

Säkerhet för din personliga information

Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi säkrar den personliga information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. All personlig information skyddas med hjälp av lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder.

Funktioner för sociala medier

Våra webbplatser innehåller funktioner för sociala medier, t.ex. Facebooks gilla-knapp och widgetar, t.ex. knappen Dela det här eller interaktiva miniprogram som körs på våra webbplatser. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på våra webbplatser och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner och widgets för sociala medier är antingen värd för en tredje part eller finns direkt på våra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller inte för dessa funktioner. Dina interaktioner med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn och andra policyer för de företag som tillhandahåller dem.

Externa webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet eller praxis på dessa andra webbplatser. Att vi tillhandahåller sådana länkar innebär inte att vi godkänner dessa andra webbplatser, deras innehåll, ägare eller praxis. Denna sekretesspolicy gäller inte för dessa andra webbplatser, som omfattas av deras sekretesspolicy och andra policyer.

Offentliga forum

Vi erbjuder offentligt tillgängliga anslagstavlor, bloggar och forum. Tänk på att om du direkt avslöjar information via våra offentliga anslagstavlor, bloggar eller forum kan denna information samlas in och användas av andra. Vi kommer att korrigera eller radera all information som du har lagt ut på webbplatserna om du begär det, enligt beskrivningen i ”Opting Out and Unsubscribing” nedan.

Lagring av personlig information

Hur länge vi behåller information som vi samlar in om dig beror på vilken typ av information det rör sig om, vilket beskrivs närmare nedan. Efter denna tid kommer vi antingen att radera eller anonymisera din information eller, om detta inte är möjligt, kommer vi att lagra din information på ett säkert sätt och isolera den från vidare användning tills radering är möjlig.

Vi behåller personuppgifter som du lämnar till oss när vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (t.ex. för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter raderar vi informationen på ett säkert sätt eller anonymiserar den eller, om detta inte är möjligt, lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolerar dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig. Vi kommer att radera denna information vid ett tidigare datum om du begär det, enligt beskrivningen i ”Hur du får tillgång till och kontrollerar dina personuppgifter” nedan.

Om du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från oss behåller vi information om dina marknadsföringspreferenser under en rimlig tidsperiod från det datum då du senast uttryckte intresse för vårt innehåll, våra produkter eller tjänster, t.ex. när du senast öppnade ett e-postmeddelande från oss. Vi behåller information som härrör från cookies och andra spårningstekniker under en rimlig tidsperiod från det datum då sådan information skapades.

3. Hur vi delar information som vi samlar in

Tjänsteleverantörer

Vi anlitar andra företag och personer för att tillhandahålla tjänster till besökare på våra webbplatser och våra kunder och användare av prenumerationstjänsten och kan behöva dela din information med dem för att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig. Exempel kan vara att ta bort repetitiv information från prospektlistor, analysera data eller utföra statistiska analyser, tillhandahålla marknadsföringshjälp, komplettera den information du ger oss för att ge dig bättre service och tillhandahålla kundservice eller support. I alla fall där vi delar din information med sådana agenter kräver vi uttryckligen att agenten bekräftar och följer våra policyer för sekretess och hantering av kunddata.

GTC Partners

Dessutom kan vi dela uppgifter med betrodda partners för att kontakta dig baserat på din begäran om att få sådan kommunikation, hjälpa oss att utföra statistiska analyser eller tillhandahålla kundsupport. Sådana tredje parter är förbjudna att använda din personliga information annat än för dessa ändamål, och de är skyldiga att upprätthålla sekretessen för din information.

Vi samarbetar med betrodda tredje parter för att ge dig innehåll som vi tror kan vara relevant för dig. När du samarbetar med dessa samarbetspartners kommer vi att tala om för dig vilka vi delar uppgifter med och ge dig en länk till samarbetspartnerns integritetspolicy så att du kan få veta mer om hur du kan välja att inte ta del av samarbetspartnerns kommunikation. Dessa samarbetspartners måste följa vår policy för integritet och dataskydd.

Företagsevenemang

Om vi (eller våra tillgångar) förvärvas av ett annat företag, oavsett om det sker genom fusion, förvärv, konkurs eller på annat sätt, skulle det företaget få all information som samlas in av GTC på webbplatserna och prenumerationstjänsten. I detta fall kommer du att informeras via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om eventuella förändringar i ägande, användning av dina personuppgifter och de val du kan ha när det gäller dina personuppgifter.

Tvångsutlämnande av uppgifter

Vi förbehåller oss rätten att använda eller avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi rimligen anser att användningen eller avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller följa en lag, domstolsorder eller juridisk process.

4. Internationell överföring av information

Internationella överföringar inom GTC:s enheter

För att underlätta vår globala verksamhet överför vi information till antingen Tyskland, Irland eller USA och tillåter åtkomst till denna information från länder där GTC:s anslutna enheter har verksamhet för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Denna sekretesspolicy ska gälla även om vi överför personuppgifter till andra länder. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. När vi delar information om dig inom och mellan GTC:s anslutna enheter använder vi oss av standardiserade avtalsklausuler för dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen, och vi förlitar oss på EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework för att skydda överföringen av information som vi samlar in från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Internationella överföringar till tredje part

Vissa av de tredje parter som beskrivs i den här sekretesspolicyn och som tillhandahåller tjänster till oss enligt avtal är baserade i andra länder som kanske inte har samma lagstiftning om sekretess och dataskydd som det land där du bor. När vi delar information om kunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz använder vi oss av ramarna EU-U.S. och Schweiz-U.S. Privacy Shield, av Europeiska kommissionen godkända standardklausuler för dataskydd i avtal, bindande företagsregler för överföringar till personuppgiftsbiträden eller andra lämpliga rättsliga mekanismer för att skydda överföringen.

5. Cookies och liknande teknik

Cookies

GTC och dess partner använder cookies eller liknande teknik (t.ex. webbfyrar) för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies på våra webbplatser och om hur du kan hantera dina cookiepreferenser, se vår cookiepolicy (tillgänglig i sidfoten på vår webbplats).

Reklam

Vi samarbetar med ett tredjepartsannonsnätverk för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår annonsnätverkspartner använder cookies och webbfyrar för att samla in information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att ge dig riktad reklam utifrån dina intressen. Om du vill att denna information inte ska användas för att ge dig riktade annonser kan du välja att inte delta genom att klicka här: http://preferences.truste.com (eller om du befinner dig i Europeiska unionen, genom att klicka här: http://www.youronlinechoices.eu). Observera att detta inte innebär att du väljer att inte få reklam. Du kommer att fortsätta att få generiska annonser.

Spårningsteknik från tredje part

Användningen av cookies och web beacons av ett spårningsföretag omfattas inte av vår sekretesspolicy eller cookiepolicy.

6. Hur du får tillgång till och kontrollerar dina personuppgifter

Granska, korrigera och ta bort din personliga information

Du har följande dataskyddsrättigheter:

  • Du kan begära tillgång till, rättelse, uppdatering eller radering av dina personuppgifter.
  • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära överföring av dina personuppgifter.
  • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi utförde innan du återkallade ditt samtycke, inte heller påverkar det behandling av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
  • You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal information. Contact details for data protection authorities in the EEA, Switzerland and certain non-European countries (including the US and Canada) are available here.)

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på privacy@truckrefunds.com eller per post till GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Ungern, Attention: Sekretess. Vi kommer att svara på din begäran om att ändra, korrigera eller radera din information inom en rimlig tidsram och meddela dig om den åtgärd vi har vidtagit.

Policy mot skräppost

Vår policy förbjuder användning av prenumerationstjänsten för att skicka oönskad kommersiell e-post i strid med gällande lagar och kräver att varje e-postmeddelande som skickas med hjälp av prenumerationstjänsten innehåller en ”opt-out”-mekanism och annan nödvändig information.

För att avregistrera dig från vår kommunikation

Du kan avregistrera dig från våra marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken ”avregistrera” längst ner i våra e-postmeddelanden, uppdatera dina kommunikationspreferenser eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@truckrefunds.com eller per post till GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Ungern, Attention: Sekretess.

Kunder kan inte välja bort att ta emot transaktionsmejl som rör deras konto hos oss eller prenumerationstjänsten.

Kontakta

Dataskyddsombud (DPO)
Gabor Balatoni
privacy@truckrefunds.com
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary